VÄLKOMMEN!

BARNENS BEHOV I CENTRUM

Välkommen till hemsidan för Larsson Marie utredning och handledningstjänst AB, LMUH AB, företaget som erbjuder tjänster till företag, kommuner och tingsrätt.
 • Utför på uppdrag sociala utredningar till företag och kommuner
 • Stöder och utvecklar personalgrupper inom företag och kommuner genom handledning
 • Genomför samarbetssamtal/familjemedling till familjerätten
 • Bistår med familjemedlingsuppdrag till tingsrätten
 • Utbildar familjehem enligt ” Ett hem att växa i”

VISDOM

”Äkta visdom kommer till oss när vi inser hur lite vi vet om livet, oss själva, och världen runt oss.” 399 f.Kr Sokrates

UTREDNING - HANDLEDNING - FAMILJEMEDLING - UTBILDNING

SOCIALA UTREDNINGAR

På uppdrag av kommuner genomför jag utredningar till Socialtjänsten, främst inom familjerätt och familjehemsområdet. Jag anpassar efter uppdragsgivarens metodik och riktlinjer och har min grund i Barnet Behov i Centrum (BBIC) och i Signs of Safety.
 • Upplysning enligt 6 kap 20 § Föräldrabalken
 • Vårdnad, boende och umgänges utredning enligt 6 kap 19 § tredje stycket Föräldrabalken.
 • Vårdnadsöverlyttning enligt 6 kap. 8 § Föräldrabalken När ett barn varit placerat i samma familjehem under tre år, skall socialnämnden enligt bestämmelserna i särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrarna.
 • Familjehemsutredning enligt Kälvestensmetoden med grundsats i Barnets behov i centrum (BBIC)
 • Familjehemsutredning för familjehem till behandlingsmetoden Multidimensional Treatment Foster Care, MTFC, ett evidensbaserat, manualstyrt behandlingsprogram för unga med antisocialt/och eller kriminellt beteende.

HANDLEDNING

Jag erbjuder psykosocialhandling till olika verksamheter och organisationer, vilket kan vara personalgrupper inom offentligsektor eller familjehemsföräldrar.

Handledning i form av grupphandledning eller enskild handledning med syftet att öka professionaliteten, motverka utbrändhet, förbättra stresshanteringen eller att öka problemlösningsförmågan.Handledning innebär att inom en överenskommen struktur, få möjlighet att diskutera olika frågeställningar och situationer som uppstår i det dagliga arbetet. Det kan även finnas utbildande/pedagogiska inslag i handledningen. I vissa yrken är det naturligt att man kontinuerligt arbetar under handledning. I andra fall kan det vara så att man i perioder, eller av särskilda skäl, till exempel arbetsmiljöskäl, under en tid behöver få denna möjlighet.

Handledning är ett unikt tillfälle att i personalgruppen eller i gruppen av familjehemsföräldrar få stanna upp, fundera, dela med sig av tips och råd. Det ger en ökad delaktighet i det dagliga arbetet eller med barnet /tonåring i familjen. Deltagarna ges tid för reflexion av vad som händer i mötet med andra och om sig själv.

Enskild handledning i ett ärende eller för att lösa ett problem, om en serie av samtal om fyra tillfällen.

Direkthandledning, konsultation är en annan form av handledning jag kan erbjuda. Beställaren bjuder in sina klienter till samtal tillsammans med mig och den som inviterar till mötet bestämmer formen. De kan be mig intervjua klienterna eller de kan be mig att lyssna på deras samtal. Handledningen sker i form av ett reflekterande samtal och min roll är att tillföra något till det arbete som pågår.

Handledning är ett tillfälle till eftertanke och metodutveckling, metodval efter beställarens önskemål, kunskap finns om BBIC, Signs of Safety och lösningsfokuserad metod.

FAMILJEMEDLING

Jag arbetar i samarbetssamtal/familjemedling enligt transformativ medling med det övergripande mål att styrka parterna, att hantera situationen själva.

Stor vikt läggs på att utforska upplevelser hos dem båda. Medlaren lyssnar efter sammanhang, intar en neutral position och parterna utformar själva sin process. Modellen har släktskap med Anderson & Goolishian som beskriver hjälparna som konsult, en ”co-creation though language”.

Familjemedling på uppdrag av tingsrätt
Medling i form av skyttelmedling eller gemensamma samtal om så är möjligt.

UTBILDNING

Jag erbjuder blivande familjehem, erfarna familjehem och familjehemshandläggare utbildning
 • Grundutbildning för familjehem enligt ”ett familj att växa i” omfattar 24 timmar.
 • Grundutbildning för familjehemssekreterare/handläggare, på uppdrag från kommun.
 • Fördjupningsutbildning i hel eller halvdag.
 • Utbildningar på uppdrag med skräddarsytt innehåll av uppdragstagaren.
 • Grundutbildning för familjehem enligt ”ett familj att växa i” omfattar 24 timmar.
 • Grundutbildning för familjehemssekreterare/handläggare, på uppdrag från kommun.
 • Fördjupningsutbildning i hel eller halvdag.
 • Utbildningar på uppdrag med skräddarsytt innehåll av uppdragstagaren.

OM MIG OCH MITT FÖRETAG

LMUH AB

LM utredning och hanledningstjänst startades hösten 2009 och övergick 2015 till LM Utredning och Handledingstjänst AB.

Företaget består av fil mag. auktoriserad socionom Marie Larsson. Jag har lång erfarenhet av socialt arbete och som auktoriserad socionom har jag förbundit mig att arbeta efter de etiska råd, som socionomers riksförbund utarbetat, vilket utgör en tillförlitlighet för företagets kunder.

Vid uppdrag:
• Skriftligt avtal
• Referenser finns
• Innehar F-skattebevis

För en ökad kvalité och att bli bättre i uppdragen utvärderas handledning, utredning och utbildning med enkäter och frågeformulär, skriftligt eller muntligt.

Erfarenhet

Jag har erfarenhet av arbete inom vuxenpsykiatrin på psykiatrisk mottagning, barn och föräldrainstitution, inom socialtjänst med familjehemsvård och familjerätt samt kuratorsarbete inom Habilitering.

Handledningsuppdrag inom kommunpsykiatri, missbruksvård, familjehemskonsulenter, familjehem, familjerättssocionomer samt chefshandledning.

Kunskap om

 • att möta människor i akut och krissamtal
 • att i familjeterapeutiskt och miljöterapeutiskt behandlingsarbete hjälpa föräldrar till en bättre fungerande föräldraroll eller att utreda föräldraförmåga
 • att handlägga SoL och LVU utredning, enligt BBIC
 • att i familjehemsvård med familjehemsrekrytering, utbilda och utreda familjehem
 • att i familjemedling möta föräldrar i konflikt

Jag har socionomexamen -87 och auktoriserad socionom, fil mag examen 08,vidareutbildning med handledarutbildning, 45 HP, samarbetssamtal/familjemedling, 15 HP. Under åren även påbyggnadsutbildning i familjeterapi, MI, Kälvestens metoden.

TEORI

Min teoretiska grundsyn är systemteoretisk med ett salutogent och lösningsfokuserat perspektiv.

Lagom ovanlig
Utifrån ett systemiskt synsätt handleder jag inom socialtjänst, skola och frivilligsektorn. Det systemiska synsättet innebär att se till helheten – vad påverkas av vad? Vad kan man göra åt det? Det innebär också att låta fleras bilder mötas.

Av den anledningen är det viktigt för mig som handledare att stödja ett klimat i gruppen där deltagarna är aktiva och får sin röst hörd. Jag är också förtjust i tanken att handledningen ska upplevas som ”lagom ovanlig” för att citera Tom Andersen. Upplevs den som ”alltför vanlig” läggs inget till det man redan kan och är den ”alltför ovanlig” läggs inget till för att det blir för främmande.

Min uppgift som handledare är att tillsammans med den grupp jag möter hitta utmaningen i det ”lagom ovanliga”.

KONTAKTA MIG

LMUH AB

Marie Larsson

Telefon: 0706 344 513

marie@lmuh.se